Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem miejskidrwal.plprowadzony jest przez Piotra Szczurka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Szczurek Hybrid Arts ul. Targowa 70/89a 03-734 Warszawa NIP: 9930361576 na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz konieczna w celu utworzenia Konta oraz/lub w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia. Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 • 2. Kontakt ze sprzedawcą
 1. Adres pocztowy: ul. Targowa 70/89a 03-734 Warszawa
 1. Adres e-mail:kontakt@miejskidrwal.pl
 • 3. Definicje

Na potrzeby tego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Konto – utworzone przez Kupującego w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Koszyk – część oprogramowania Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu,
 4. Kupujący/Usługobiorca – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 5. Produkt – rzecz ruchoma, którą Kupujący może zakupić w Sklepie lub treść cyfrowa w rozumieniu w ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem niniejszego Sklepu,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin,
 7. Sklep – niniejszy sklep internetowy działający pod adresem www.miejskidrwal.pl
 8. Sprzedawca/Usługodawca – Piotr Szczurek prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Piotr Szczurek Hybrid Arts ul. Targowa 70/89a 03-734 Warszawa NIP: 9930361576
 9. Zamówienie – wyrażenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu/Usługi lub Produktów/Usług ze Sprzedawcą.
 • 4. Postanowienia ogólne
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać kupna Produktów widocznych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
 1. dostęp do Internetu,
 2. standardowy system operacyjny,
 3. standardowa przeglądarka internetowa,
 4. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest przesyłanie fałszywych danych za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 8. Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Produktami pochodzą od Sprzedawcy. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu.
 • 5. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną:
 • umożliwienie składania Zamówień,
 • korzystanie z Koszyka,
 • założenie i utrzymanie Konta,
 • przeglądanie zawartości strony Sklepu.
 1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie. Złożenie Zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia Konta w Sklepie.
 2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka.
 3. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia z albo z chwilą zaprzestania składania Zamówienia.
 1. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 2. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po wpisaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail), należy wprowadzić swoje dane. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Kupujący otrzymuje wiadomość za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) z informacją o utworzeniu Konta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili przez usunięcie konta.
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Kupującego w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 2. Sprzedawca podejmie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu (w tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 • 6. Zamówienia
 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 3. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, Kupujący kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów w Sklepie. Następnie wybrane przez Kupującego Produkty zostają przeniesione do Koszyka. Po skompletowaniu Zamówienia, Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą się na jego ekranie, tj. następnie wybrać adres dostawy oraz sposób płatności i kliknąć ikonkę „Zatwierdź zamówienie i zapłać”. Składając Zamówienie Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i zapłaty ceny oraz ewentualnych kosztów dostawy.
 4. Zamówienie Kupującego zostanie przesłane do Sklepu, a Kupujący przekierowany w celu dokonania zapłaty za Zamówienie.
 5. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty nabycia wybranych Produktów po cenach określonych w Zamówieniu.
 6. W dalszej kolejności Sprzedawca prześle do Kupującego wiadomość e-mail, z informacją potwierdzającą otrzymanie należności za zamówione Produkty oraz informacją o sposobie pobrania Produktów.
 7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Produktów jest potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (email o tytule „Potwierdzamy Twoje Zamówienie”) wysłany do Kupującego przez Sklep.
 8. Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 9. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 10. Podane przy opisach poszczególnych Produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i obejmują wszystkie ich składniki, w tym VAT i inne podatki. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.
 11. Sklep może wprowadzać nowe Produkty do oferty Sklepu, nowe ceny i akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.
 • 7. Płatności i wysyłka
 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na ten sam rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.
 2. Przy płatności kartą czas realizacji Zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.
 1. Kupujący, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez zewnętrznego usługodawcę.
 2. Dostarczenie Produktów zawierających treści cyfrowe odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatna.
 3. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sprzedawca wysyła na adres e-mail podany przez Kupującego informacje o otrzymaniu płatności wraz z informacją o sposobie pobrania Produktów.
 • 8. Odstąpienie od umowy Konsumenta
 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).
 3. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są treści cyfrowe Kupujący potwierdza, iż jest świadomy, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 • 9. Odpowiedzialność za wady
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt i Materiał wolny od wszelkich wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie.
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również elektroniczną.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 2. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za powstałe wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 • 10. Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Tobą umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. dla celów podatkowych i księgowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – do czasu cofnięcia zgody,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem zachowania rozliczalności.

 • 11.Polityka prywatności
 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.
 2. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 • 12.Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1.Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.
  4.  Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 13. Reklamacje

  Sklep www.miejskidrwal.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i obowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 1. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: kontakt@miejskidrwal.pl
 3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za nie uzasadnioną.
 • 14. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie www.miejskidrwal.pl bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Kupujący, którzy posiadają Konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną (e-mail) przypisany do Konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6.12.2018 roku.
 5. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Kupującemu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży. Kupujący ma w każdej chwili możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalenia jego treści.